Wykłady plenarne na XIV Konferencji IwE 2017

Różne oblicza abstrakcji
Prof. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski
[ prezentacja]
W matematyce zasada abstrakcji jest jednym z podstawowych twierdzeń, a powiązane z nią pojęcia (w szczególności klasa abstrakcji) bardzo ważnymi mechanizmami rozumowania. Również w informatyce stykamy się z abstrakcją w wieloraki sposób (np. abstrakcyjne typy danych). Jednakże pojęcie to jest stosowane (jawnie lub niejawnie) praktycznie w każdej dziedzinie życia i działalności człowieka. W wykładzie zastanowimy się przede wszystkim nad definicją oraz praktycznym rozumieniem tego pojęcia, a następnie przedstawimy kilka takich typowych oraz nietypowych sytuacji, w których możemy dostrzec występowanie abstrakcji. Do tych pierwszych należy już wspomniana matematyka oraz informatyka (ale też i malarstwo!), natomiast do mniej intuicyjnych - ideogramy Kanji.

Informatyka w szkole - algorytm Dijkstry dla każdego
Prof. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski
[ prezentacja]
Problem najkrótszych ścieżek i algorytm Dijkstry to obowiązkowy temat każdego kursu algorytmiki. Sam problem i metody jego rozwiązania mają jednak niezaprzeczalne walory edukacyjne, które można wykorzystać na każdym etapie edukacji informatycznej, od najmłodszych klas szkoły podstawowej, na studiach informatycznych kończąc. Na wykładzie postaram się przekonać słuchaczy do sformułowanej powyżej opinii.

Jak pogodzić tradycję z rozwiązaniami przyszłości? Kompleksowe rozwiązania dla edukacji
Andrzej Gugała
Grupa MAC S.A. Sponsor Główny

Grupa MAC S.A. – www.mac.pl - to jedna z czołowych firm edukacyjnych w Polsce, ze 100% polskim kapitałem. Wydawnictwo z siedzibą w Kielcach z małej rodzinnej firmy rozwinęło się w dużą ogólnopolską firmę, która jest uznaną marką w edukacji. Swój polski charakter spółka podkreśla w komunikacji znakiem „Polski Wydawca. Od 1989 roku”. Do Grupy należą m.in. takie marki, jak: wydawnictwo MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka. W ofercie marki MAC Technologie wydawnictwo oferuje placówkom oświatowym nowoczesny sprzęt multimedialny – najwyższej klasy tablice interaktywne, projektory, drukarki, laptopy, systemy nagłośnieniowe, a nawet laboratoria elektroniczne. Od blisko 30 lat wspiera nauczycieli i uczniów w codziennej edukacji, wydając podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne, jak również materiały metodyczne. Firma zatrudnia ok. 300 pracowników i współpracowników. Do tej pory wydawnictwo wydrukowało już ok. 100 000 000 książek. Równolegle z rozwojem oferty podręczników drukowanych i elektronicznych, Grupa MAC S.A. wdraża nowoczesne technologie do edukacji. Przykładem jest promowanie i wspieranie idei programowania w polskich szkołach. Od 2017 roku wydawnictwo jest wyłącznym w Polsce dystrybutorem robota Photon, służącego do programowania wśród najmłodszych.

Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości
Prof. Wojciech Cellary
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
[ prezentacja]
W referacie przestawiono dosłowne i metaforyczne znaczenie wirtualnej rzeczywistości: po pierwsze, jako otaczających, dynamicznych i interaktywnych obrazów trójwymiarowych, a po drugie, jako mediów elektronicznych, łącznie z mediami społecznościowymi i grami multimedialnymi. Wskazano na źródła atrakcyjności wirtualnej rzeczywistości oraz zagrożenia dla uczniów, jakie z niej wynikają. Głównym przesłaniem referatu jest konieczność współobecności w internecie i jego aplikacjach rodziców i nauczycieli z jednej strony, a dzieci/uczniów z drugiej, tak aby dziecko miało wsparcie w procesach uczenia się i wychowania w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Programowanie a rozwój moralny i poznawczy dzieci
Prof. Stanisław Dylak
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
[ prezentacja]
Praktykowanie programowania przez dzieci edukacji wczesnoszkolnej jest z wielu względów zasadne, zarówno pedagogicznie jak i społecznie, w tym także zawodowo. Nie wszyscy jednak absolwenci kształcenia ogólnego będą programistami Dlaczego zatem mają wszyscy uczyć się programowania, i to już od najwcześniejszych lat nauki? Przede wszystkim jest programowanie ważną kompetencją człowieczą, obok czytania, pisania i rachowania, kompetencją ważną dla efektywnego znalezienia się w świecie cyfrowym. Jednak mądre pedagogicznie praktykowane programowanie wnosi wiele do poznawczego i moralnego funkcjonowania ucznia, ale też później funkcjonowania osoby dorosłej. Właśnie wzajemne związki miedzy programowaniem a wyższymi czynnościami poznawczymi i decyzjami moralnymi będą przedmiotem półgodzinnego dyskursu konferencyjnego.

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy
Prof. Maciej M. Sysło
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
[ prezentacja]
Kształcenie informatyczne, czyli zajęcia z informatyki, według wydzielonej podstawy programowej informatyki rozpoczynają się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Z jednej strony, te zajęcia powinny byś zintegrowane z innymi edukacjami na jak najwcześniejszym etapie edukacyjnym. Z drugiej zaś oczekuje się, że elementy kształcenia informatycznego, będąc realizacją zapisów podstawy programowej dla tego etapu, będą służyły rozwojowi pojęć i metod informatycznych oraz myślenia komputacyjncgo, odpowiednio do poziomu przygotowania, możliwości i zainteresowania uczniów kładąc solidne podstawy pod kształcenie informatyczne na dalszych etapach edukacyjnych. Podczas tego wykładu zilustrowane zostaną aktywności uczniów, z jednej strony - zintegrowane z innymi edukacjami, a z drugiej - służące rozwojowi wybranych pojęć i metod informatyki oraz komputacyjnego myślenia. Przykłady i ilustracje będą pochodziły z informatycznego środowiska edukacyjnego dla klas 1-3 pod nazwą "Informatyka dla smyka", tworzonego wspólnie z firmą Learnetic.

Otwarty umysł nauczyciela najważniejszym elementem sukcesu zmian w edukacji informatycznej - panel dyskusyjny z udziałem Zespołu ds. podstawy programowej z informatyki
Prowadzi dr Anna Beata Kwiatkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miniony wiek XX można śmiało nazwać wiekiem komunikacji. Wynalezienie radia, samolotu, telefonu, satelity, internetu i wreszcie telefonu komórkowego rozwiązało kłopoty komunikacyjne całej ludzkości. Czy bracia Wright spodziewali się, że wiek później nad naszymi głowami będą przemieszczały się tysiące samolotów i dodatkowo będzie można na bieżąco śledzić tor ich lotu? Wynalazki były jedną z przyczyn eksplozji teorii nauczania od behavioryzmu przez kognitywizm, konstruktywizm, aż po konektywizm. Ten ostatni pozostawił nam przesłanie: to rozwój myślenia wiedzie prymat nad przyswajaniem wiedzy. Wiek XXI otworzył nowe przestrzenie komunikacji - serwisy społecznościowe, które w przestrzeni tworzą nowy dom dla rozwoju myśli i działań ludzi, są nierozłączna częścią życia naszych uczniów. Nierozłącznym elementem tego świata staje się również myślenie komputacyjne. Uważne zrozumienie nowej sytuacji przez nauczycieli jest warunkiem wartościowej edukacji. Świat zaskakuje nas zmianami, również w edukacji informatycznej i musimy mieć na nie otwarte umysły. Tylko umysł wolny od negatywnych emocji jest otwarty na kreatywne rozwiązywanie problemów i daje szansę nowym możliwościom. Pierwszy, rewolucyjny krok został zrobiony - nowa podstawa z informatyki stała się faktem. Teraz czas na otwarte umysły nauczycieli...

Współpraca

Patronat medialny